کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء(س) تا پایان اسفند به صورت مجازی ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پژوهش خبر، حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء (س) اعلام کرد: با توجه به تعطیلی کلاسهای حضوری در دانشگاه و برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، کلاسهای حوزه نیز تا انتهای اسفند ماه به صورت مجازی خواهد بود.  

لذا به لحاظ اهمیت دروس و ادامه روال کاری  برای هردرس، گروهی در پیامرسان بله تشکیل شده که توسط استاد درس مربوطه آن گروه مدیریت می شود و از آنجا که فعالیت مجازی الزامی و بخشی از نمره پایان ترم معرفت جویان خواهد بود. باید به مباحث درسی توجه کرده و به پرسش هایی که اساتید در گروه  می پرسند توسط معرفت جویان پاسخ داده شود  تا هم اعلام حضور شده  و هم نمره ارائه شود.  

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پژوهش خبر، حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهراء (س) اعلام کرد: با توجه به تعطیلی کلاسهای حضوری در دانشگاه و برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، کلاسهای حوزه نیز تا انتهای اسفند ماه به صورت مجازی خواهد بود.  

لذا به لحاظ اهمیت دروس و ادامه روال کاری  برای هردرس، گروهی در پیامرسان بله تشکیل شده که توسط استاد درس مربوطه آن گروه مدیریت می شود و از آنجا که فعالیت مجازی الزامی و بخشی از نمره پایان ترم معرفت جویان خواهد بود. باید به مباحث درسی توجه کرده و به پرسش هایی که اساتید در گروه  می پرسند توسط معرفت جویان پاسخ داده شود  تا هم اعلام حضور شده  و هم نمره ارائه شود.